Myroslav Kritsak

Head of the simulation center

Е-mail - kricakmy@tdmu.edu.ua

Oksana Bukata

Senior laboratory assistant

Е-mail - bukataov@tdmu.edu.ua